Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”

Juliusz Słowacki (1809 - 1849)

 

 

LOGOPEDA – mgr IWONA ŁYSANOWICZ

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018:

 

Poniedziałek – 7.15 – 8.45; 11.45 – 14.00

Środa 11.35 – 14.20

Czwartek – 9.40 – 14.15

Piątek 11.40 – 14.15

 

Logopeda w szkole wykonuje obowiązki wynikające z rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Do zadań logopedy należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego uczniów;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu zaburzeń;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 4. wsparcie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn ich niepowodzeń w środowisku szkolnym;

 5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń utrudniających to funkcjonowanie oraz podejmowaniu działań w celu poprawy funkcjonowania uczniów

 

Diagnozowanie logopedyczne ma na celu ustalenie rodzaju wad i/lub zaburzeń mowy. Oceny rozwoju mowy dziecka dokonuje się w oparciu o obserwację, wywiad logopedyczny, niewystandaryzowane próby, tj. kwestionariusze badania mowy oraz testy językowe.

Terapia logopedyczna obejmuje całość oddziaływań mających na celu likwidowanie wszelkich zakłóceń w komunikacji językowej.

Działania logopedy obejmują:

 • systematyczne prowadzenie terapii z potrzebującymi dziećmi (indywidualnej lub grupowej),

 • korygowanie wad wymowy,

 • stymulowanie funkcji poznawczo – językowych,

 • usprawnianie percepcji wzrokowo - słuchowo – ruchowej,

 • wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,

 • prowadzenie zeszytów/dzienników zajęć logopedycznych zawierających ćwiczenia i zalecenia do pracy w domu,

 • współpraca z rodzicami – udzielanie instruktażu do ćwiczeń, informowanie o postępach terapii,

 • współpraca z nauczycielami,

 • w razie potrzeby zalecanie konsultacji z innymi specjalistami, np. audiologiem, ortodontą, psychologiem, neurologiem i in.

 

Działania profilaktyczne mają na celu zapobieganie powstawaniu wad wymowy oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy. Do działań tych należy:

 • wykonywanie badań przesiewowych mowy w celu wczesnego wykrycia zaburzeń w zakresie rozwoju mowy, czuwanie nad rozwojem mowy, stymulowanie procesu jej nabywania oraz doskonalenie mowy już nabytej,

 • zapobieganie dysharmonii w nabywaniu mowy,

 • prowadzenie ćwiczeń usprawniających narządy mowy, słuchowych, rytmicznych oraz oddechowo – fonacyjnych i artykulacyjnych,

 • propagowanie poprawnej wymowy poprzez organizowanie konkursów recytatorskich,

 • współpraca z nauczycielami w zakresie organizowania pomocy logopedycznej oraz utrwalania wypracowanych na zajęciach logopedycznych nawyków poprawnej wymowy,

 • współpraca z rodzicami,

 • prowadzenie gazetki logopedycznej.

 

W naszej szkole we wrześniu każdego roku przeprowadzane są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci z klas pierwszych, co pozwala wyłonić uczniów z wadami i zaburzeniami mowy oraz objąć ich opieką logopedyczną. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są również kontrolne badania mowy uczniów uczęszczających na ćwiczenia w poprzednim roku szkolnym. Po zakwalifikowaniu dzieci na terapię przygotowywane są indywidualne programy terapeutyczne, według których prowadzone są zajęcia.

Ćwiczenia logopedyczne z każdym dzieckiem prowadzone są raz w tygodniu.

Na sukces terapii mają wpływ:

 • umiejętności, możliwości oraz chęci do ćwiczeń ucznia,

 • profesjonalizm logopedy,

 • systematyczna praca rodziców z dzieckiem w domu.

 

Zapraszam Państwa Rodziców do obserwacji zajęć logopedycznych Waszego dziecka (zgodnie z grafikiem terapii przekazanym we wrześniu).

 


O czym powinni pamiętać Rodzice.
Warto przeczytać.


Mikołajkowe Łamańce Językowe”

Dnia 8 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyła się zabawa mikołajkowa „Mikołajkowe Łamańce Językowe”, do której zaproszeni zostali uczniowie z klas drugich
i trzecich. Pierwsza część zabawy polegała na odszukaniu jak największej ilości Mikołajowych czapeczek z trudnymi artykulacyjnie zdaniami, które zostały ukryte w różnych miejscach na terenie szkoły. Osoby, które odnalazły najwięcej czapeczek zostały zaproszone wraz ze swoimi wychowawcami do jury konkursu, który stanowił drugą cześć zabawy. Laureatami konkursu zostali:

 1. Julia Machnica z kl. 3a,

 2. Kacper Kocurek z kl. 3c,

 3. Filip Wolski z kl. 2a.

Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe,
a wszyscy uczestnicy konkursu – nagrody pocieszenia.

 

Na zakończenie zabawy również nauczyciele odczytali dzieciom wylosowane przez siebie wierszyki.

  

   


Logopedyczny Konkurs Recytatorski

Dnia 17 maja 2016 r. w naszej szkole odbył się „Logopedyczny Konkurs Recytatorski”. Wzięły w nim udział dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną. Uczestnicy recytowali specjalnie dobrane wierszyki, co pozwoliło im zaprezentować nabyte umiejętności artykulacyjne. Zwycięzcy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody, zaś pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia. Jury konkursu za najpiękniejszą recytację wyróżniło następujących uczniów:
1.    Anna Żybura, kl. Ia,
2.    Emilia Fic, kl. Ia,
3.    Arkadiusz Noga, kl. Ic,
4.    Szymon Zaręba, kl. Ia,
5.    Tomasz Masełek, kl Ia.


     

  


Dnia 15 grudnia 2015 roku w naszej szkole odbył się logopedyczny konkurs recytatorski „Mistrz Dykcji”, którego uczestnikami byli uczniowie klas IV – VI. Do udziału w konkursie zgłosiło się 25 uczniów. Konkurs przebiegał 3-etapowo. W pierwszym etapie uczestnicy recytowali przygotowane przez siebie utwory, w drugim – czytali, trudne pod względem artykulacyjnym i dykcyjnym, krótkie wierszyki i rymowanki. Osoby, które zakwalifikowały się do trzeciego etapu, miały za zadanie przeczytać trudne do wymówienia zdania.

Mistrzem Dykcji została uczennica klasy V b Klaudia Kucab, I wicemistrzem Paulina Łącka z klasy VI b, a II wicemistrzem – Agata Ficek z klasy VI a. W konkursie wyróżnieni zostali Zuzanna Drozd z kl. IV a oraz Szymon Ziobro z kl. IV c.

 

 


  


 


 

 • Banner
 • Banner
 • Banner
 • Banner