Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. kar. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu

Logopeda

Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”

Juliusz Słowacki (1809 - 1849)

 

 

LOGOPEDA – mgr IWONA ŁYSANOWICZ

 

 

Godziny pracy logopedy i surdopedagoga w roku szkolnym 2023/2024:

poniedziałek 8.50 - 9.50 i 11.45 - 15.00
wtorek 11.45 - 15.10
środa 11.45 - 14.45
czwartek 11.45 - 14.45
piątek 10.45 - 13.40

Godz. dostępności:
poniedziałek 7.10 - 7.40
piątek 13.45 - 14.15

 

 

Logopeda w szkole wykonuje obowiązki wynikające z rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Do zadań logopedy należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego uczniów;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu zaburzeń;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 4. wsparcie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn ich niepowodzeń w środowisku szkolnym;

 5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń utrudniających to funkcjonowanie oraz podejmowaniu działań w celu poprawy funkcjonowania uczniów

 

Diagnozowanie logopedyczne ma na celu ustalenie rodzaju wad i/lub zaburzeń mowy. Oceny rozwoju mowy dziecka dokonuje się w oparciu o obserwację, wywiad logopedyczny, niewystandaryzowane próby, tj. kwestionariusze badania mowy oraz testy językowe.

Terapia logopedyczna obejmuje całość oddziaływań mających na celu likwidowanie wszelkich zakłóceń w komunikacji językowej.

Działania logopedy obejmują:

 • systematyczne prowadzenie terapii z potrzebującymi dziećmi (indywidualnej lub grupowej),

 • korygowanie wad wymowy,

 • stymulowanie funkcji poznawczo – językowych,

 • usprawnianie percepcji wzrokowo - słuchowo – ruchowej,

 • wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się,

 • prowadzenie zeszytów/dzienników zajęć logopedycznych zawierających ćwiczenia i zalecenia do pracy w domu,

 • współpraca z rodzicami – udzielanie instruktażu do ćwiczeń, informowanie o postępach terapii,

 • współpraca z nauczycielami,

 • w razie potrzeby zalecanie konsultacji z innymi specjalistami, np. audiologiem, ortodontą, psychologiem, neurologiem i in.

 

Działania profilaktyczne mają na celu zapobieganie powstawaniu wad wymowy oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy. Do działań tych należy:

 • wykonywanie badań przesiewowych mowy w celu wczesnego wykrycia zaburzeń w zakresie rozwoju mowy, czuwanie nad rozwojem mowy, stymulowanie procesu jej nabywania oraz doskonalenie mowy już nabytej,

 • zapobieganie dysharmonii w nabywaniu mowy,

 • prowadzenie ćwiczeń usprawniających narządy mowy, słuchowych, rytmicznych oraz oddechowo – fonacyjnych i artykulacyjnych,

 • propagowanie poprawnej wymowy poprzez organizowanie konkursów recytatorskich,

 • współpraca z nauczycielami w zakresie organizowania pomocy logopedycznej oraz utrwalania wypracowanych na zajęciach logopedycznych nawyków poprawnej wymowy,

 • współpraca z rodzicami,

 • prowadzenie gazetki logopedycznej.

 

W naszej szkole we wrześniu każdego roku przeprowadzane są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci z klas pierwszych, co pozwala wyłonić uczniów z wadami i zaburzeniami mowy oraz objąć ich opieką logopedyczną. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są również kontrolne badania mowy uczniów uczęszczających na ćwiczenia w poprzednim roku szkolnym. Po zakwalifikowaniu dzieci na terapię przygotowywane są indywidualne programy terapeutyczne, według których prowadzone są zajęcia.

Ćwiczenia logopedyczne z każdym dzieckiem prowadzone są raz w tygodniu.

Na sukces terapii mają wpływ:

 • umiejętności, możliwości oraz chęci do ćwiczeń ucznia,

 • profesjonalizm logopedy,

 • systematyczna praca rodziców z dzieckiem w domu.

 

Zapraszam Państwa Rodziców do obserwacji zajęć logopedycznych Waszego dziecka (zgodnie z grafikiem terapii przekazanym we wrześniu).

 

 

Logopedyczny Konkurs Recytatorski – edycja XIV

Dnia 10 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbył się „Logopedyczny Konkurs Recytatorski”. Wzięły w nim udział dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną. Uczestnicy recytowali specjalnie dobrane wierszyki, co pozwoliło im zaprezentować nabyte umiejętności artykulacyjne. Zwycięzcy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody, zaś pozostali uczestnicy – nagrody pocieszenia.

Logopedyczny Konkurs Recytatorski – edycja XV

Zgodnie z tradycją, dnia 13 czerwca 2023 roku odbył się Logopedyczny Konkurs Recytatorski, w którym wzięły udział chętne dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy - nagrody pocieszenia.

 

Konkurs 2023

Konkurs 2023

Logopedyczny Konkurs Recytatorski – edycja XIV

Logopedyczny Konkurs Recytatorski – edycja XIV

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: